Wymiary gabarytowe KK1 K2 K3 K4 K5
kasety sterownicze kasety sterownicze kasety sterownicze kasety sterownicze kasety sterownicze
kasety sterownicze
Typ kasety Wymiary w mm
A B C D E F
K1 110 80 65 <105 >30 24
K2 140 80 65 <105 >30 24
K3 170 80 85 <125 >30 24
K4 230 80 85 <125 >30 24
K5 230 80 85 <125 >30 24